JournalX
网络与信息安全学报 ISSN:    2096-109X
    CN:    10-1366/TP
    Tel:    010-81055479/5456
Email:   cjnis@bjxintong.com
   
 

注意:
1. 初始帐号由系统管理员设置。
2. 登陆后可以自己修改帐号。
3. 本系统的用户名和密码区别大小写。

 
   编辑中心
  请直接输入用户名和密码登录。
用户名: 
密码: 
保存密码