JournalX
电信科学 ISSN:     1000-0801
    CN:     11-2103/TN
    Tel:     010-81055459/5443
Email:  dxkx@ptpress.com.cn
   
 

注意:
1. 初始帐号由系统管理员设置。
2. 登陆后可以自己修改帐号。
3. 本系统的用户名和密码区别大小写。

 
   编辑中心
  请直接输入用户名和密码登录。
用户名: 
密码: 
保存密码