JournalX
电信技术 ISSN:     1000-1247
    CN:     11-2100/TN
    Tel:     81055469
Email:  ttm@bjxintong.com.cn
   
 

注意:
1. 初始帐号由系统管理员设置。
2. 登陆后可以自己修改帐号。
3. 本系统的用户名和密码区别大小写。

 
   编辑中心
  请直接输入用户名和密码登录。
用户名: 
密码: 
保存密码