JournalX
大数据 ISSN:     2096-0271
    CN:    10-1321/G2
    Tel:     (010)81055448/5490
Email:   bdr@bjxintong.com.cn
   
 

注意:
1. 初始帐号由系统管理员设置。
2. 登陆后可以自己修改帐号。
3. 本系统的用户名和密码区别大小写。

 
   编辑中心
  请直接输入用户名和密码登录。
用户名: 
密码: 
保存密码